رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

گوشه ای از تلاش همکاران در شهرستانهای طبس ، فردوس و بیرجند جهت انعکاس مراسم پرفیض دومین شب قدر از شبکه ملی شما و شبکه خاوران - نمایش محتوای خبر

 

 

گوشه ای از تلاش همکاران در شهرستانهای طبس ، فردوس و بیرجند جهت انعکاس مراسم پرفیض دومین شب قدر از شبکه ملی شما و شبکه خاوران

گوشه ای از تلاش همکاران در شهرستانهای طبس ، فردوس و بیرجند جهت انعکاس مراسم پرفیض دومین شب قدر از شبکه ملی شما و شبکه خاوران