سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

کاکل درو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاکل درو

 

وقتی در آغاز هر کار نام خدا را می بریم، یعنی خدایا ما را یاری کن و به این کار ما برکت بده! تو متبرک کننده و بخشنده هستی! اگر در کنار خیابان تکه نانی ببینیم آن را بر می داریم، می بوسیم و در گوشه ای می گذاریم تا زیر دست و پا نیفتد، یعنی پروردگارا، نعمتت و برکتت را بر ما ارزانی داشتی! تو را شکر می گوییم و سپاسگزارت هستیم! زمانی که حرمت نان و نمک نگه می داریم یعنی خدای ما! ما عهدشکن نیستیم! رهایمان نکن و بر کاتت را بر ما ارزانی دار، ای برترین رحمت آورنده...

در نگاه بیشتر ببینید