رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

کاهش 37 درصدی بارندگی در استان از آغاز سال زراعی جاری تاکنون - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش 37 درصدی بارندگی در استان از آغاز سال زراعی جاری تاکنون

از آغاز سال زراعی جاری تا کنون بارندگی در استان کاهش 37 درصدی داشته است.

بارندگی در استان خراسان جنوبی از آغاز سال زراعی جاری تا کنون، 37.47 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی قبل کاهش یافت.

آقای نخعی ، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از آغاز سال زراعی جاری تا کنون به طور متوسط 55.35 میلیمتر باران در استان باریده است که 33.16 میلیمتر کمتر از متوسط بارندگی مدت مشابه سال زراعی قبل است.

در مدت مشابه سال زراعی قبل به طور متوسط 88.51 میلیمتر باران در استان خراسان جنوبی باریده است.

آقای نخعی افزود: از آغاز سال زراعی جاری تاکنون بیشترین مقدار بارندگی با 164.3 میلیمتر مربوط به سربیشه و کمترین مقدار بارندگی با 10.4 میلیمتر مربوط به بشرویه است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: میزان بارندگی خراسان جنوبی از آغاز سال زراعی جاری تاکنون در مقایسه با بارندگی مدت مشابه در بلند مدت نیز 44.96 درصد کاهش دارد .

در مدت مشابه در بلند مدت، به طور متوسط 100.55 میلیمتر باران در استان خراسان جنوبی باریده است.

فاصله زمانی مهر هر سال تا مهر سال بعدی را سال زراعی گویند.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی