جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

کاریکاتور اعتیاد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاریکاتور اعتیاد

امروزه رسانه های مکتوب ، دیداری و شنیداری نوعی نهاد اجتماعی تلقی می شوند که با تولید پیام های گوناگون فرهنگی و اجتماعی، در جهت ایجاد نظم اجتماعی، پذیرش الگوهای شیوه زندگی رایج در جامعه، ایجاد همنوایی و سازگاری اجتماعی ، کاهشآسیب های اجتماعی و ...  فعالیت می کنند و البتهبه عقیده بسیاری از روانشناسان چنانچه مباحث فلسفی و تئوریکی در قالب زبان سادههنربه جامعه ارائه گردد ، تأثیر گذارتر خواهند بود .  از جمله آسیب های اجتماعی که خود ریشه بسیاری از آسیب های جامعه است ، معضل اعتیاد است و بی تردید رسانه ها در مبارزه با این پدیده نیز بسیار تاثیرگذارند . در واقع رسانه ها در قالب برنامه های آگاهی بخش ، به مردم و خصوصاً والدین، نوجوانان و جوانان ،هشدار داده و جامعه نیز با مشاهده پیامدهایی که اعتیاد بر زندگی فردی و جمعی دارند و از طریق رسانه ها منعکس گردیده دیگر تمایلی به اعتیاد نخواهند داشت . از جمله ابزارهای موثر هنر ، استفاده از زبان طنز و از آن جمله استفاده از هنر کاریکاتور است . چرا که در قالب طنز ، می توان بسیاری از مفاهیمی را که جامعه در شرایط معمول آن را نمی پذیرد ؛ به مخاطب منتقل کرد و البته باید گفت این نوع بیان برای مخاطب نوجوان و جوان که بیشتر هم در معرض خطر قرار دارد ؛ جذاب تر و البته اثرگذارتر است . کاریکاتور نوعی نقاشی است که سوژه دلخواه را به شکلی طنز ترسیم می‌کند و این هنر خیلی پیش از پیدایش روزنامه نگاری و حتی اختراع صنعت چاپ در دنیا رواج داشته و در واقع عمری به درازای تاریخ مکتوب انسان دارد . این هنر در عصر باستان شناخته شده و رواج داشته اشت . اولین کاریکاتور هایی که در آنها مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح شد در حفاری های شهر پمپی به دست آمده که تقریبا 1900 سال پیش در زیر گدازه های آتش فشانی پنهان بود .