جهش تولید | دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

کارگاه کوچک پر کردن پشتی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

کارگاه کوچک پر کردن پشتی

کارگاه کوچک پر کردن پشتی در خیابان شهید مصطفی خمینی بیرجند
این همه شاهکار علم و هنر
نیست جز عشق کار ، چیز دگر
شاهراه ترقیات،عشق است
سر پیروزی حیات ، عشق است
گزارش من

رونق تولید