رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸

کارگاه کوچک رفوی فرش ماشینی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

کارگاه کوچک رفوی فرش ماشینی

کارگاه کوچک رفوی فرش ماشینی خیابان جمهوری اسلامی بیرجند
کاردانان چون رفو آموختند

پاره های وقت بر هم دوختند

عمر را باید رفو با کار کرد

وقت کم را با هنر ، بسیار کرد

گزارش من