پویش مهربانی

پویش مهربانی
ویژه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان خراسان جنوبی
شما هم با ارسال عدد 1 به سامانه 30000565 به این پویش بپیوندید.
شماره حساب ستاد دیه استان: 0106341975006
شماره کارت: 9398-9990-9918-6037