پوستر پیروزی شن های طبس بر آمریکا

پوستر پیروزی شن های طبس بر آمریکا

طراح محمد براتی