پوستر نوروز را به آتش نکشانیم

به بهانه چهار شنبه آخر سال نوروز را به آتش نکشانیم