پوستر سقوط آمریکا در طبس

پوستر سقوط آمریکا در طبس

طراح سمانه عباس پور