ویژه برنامه های رادیو و تلویزیون خاوران

نونوار ویژه برنامه تلویزیونی تحویل سال
چهارشنبه 29 اسفند 97
حوالی ساعت 22

 سر سال نو ویژه برنامه رادیوی تحویل سال
چهارشنبه : 97/12/29
ساعت: 02:30 _ 23:00

تهیه کننده: احمد حسینی مقدم
گویندگان: علی جویا _ سمیرا عاطفی فر
نویسنده: فاطمه حسینی فر
گزارشگر: سید مهدی ابراهیمی

 شماره تلفن ارتباط با برنامه : 32162611_32162610
شماره پیامک : 30000566