فرکانس های پخش فرستنده های رادیوئی

شهر

AM(KHZ)

FM(MHZ)

خراسان جنوبی

جوان

ورزش

معارف

قرآن

پیام

فرهنگ

استانی

سراسری

بیرجند

621

88

92

96

100

104

106

94

90

قاین

1458

88

92

96

100

104

106

99/6

-

نهبندان

1206

89

93

97

101

-

107

105

-

فردوس

1548

89

98/7

97

-

-

93/1-101

105

88/5

سربیشه

621

88/5

92/5

96/5

100/5

-

106/5

104/5

-

درمیان

621

88/5

92/5

96/5

100/5

-

106/5

104/5

-

سرایان

1548

-

103/1

106/7

-

-

-

88/5

-

بشرویه

 621

101/3

104/9

-

91/3

88/2

94/5

97/8

-

خوسف

621

88

92

96

100

104

106

-

-

زیرکوه

621

99/6

-

96/3

-

-

93/1

103/1

-

طبس

828

88

92

96

100

104

-

106

-

 

 

فرکانس ماهواره ای

نام ماهواره فرکانس پلاریته نرخ سمبل نوع کدگذاری نرخ تصحیح خطا
Iransat (Badr ۵)@۲۶E ۳۲۰۰۰ مگاهرتز افقی ۲۷۵۰۰ ۸PSK - DVBS۲ Auto

 

 

شبکه های دیجیتال در سطح استان

شهر کانال TS1 کانال TS2 کانال TS3
بیرجند - خوسف 24 36 30
فردوس - سرایان - بشرویه 26 و 27 32 و 33 ---
قاین 25 31 ---
نهبندان - درمیان - سربیشه 26 32 ---
طبس 40 43 ---
زیرکوه 33 39 ---

 

رای شما
میانگین (6 آرا)
The average rating is 1.6666666666666667 stars out of 5.
جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ