بازگشت به صفحه کامل

فرکانس هاي پخش صدا

فرکانس های پخش فرستنده های رادیوئی

شهر

AM(KHZ)

FM(MHZ)

خراسان جنوبی

جوان

ورزش

معارف

قرآن

پیام

فرهنگ

استانی

سراسری

بیرجند

621

88

92

96

100

104

106

94

90

قاین

1458

88

92

96

100

104

106

99/6

-

نهبندان

1206

89

93

97

101

-

107

105

-

فردوس

1548

89

98/7

97

-

-

93/1-101

105

88/5

سربیشه

621

88/5

92/5

96/5

100/5

-

106/5

104/5

-

درمیان

621

88/5

92/5

96/5

100/5

-

106/5

104/5

-

سرایان

1548

-

103/1

106/7

-

-

-

88/5

-

بشرویه

 621

101/3

104/9

-

91/3

88/2

94/5

97/8

-

خوسف

621

88

92

96

100

104

106

-

-

زیرکوه

621

99/6

-

96/3

-

-

93/1

103/1

-

طبس

828

88

92

96

100

104

-

106

-

 

 

فرکانس ماهواره ای

ماهواره فرکانس پلاریته S.R FEC
Iransat 26 E 12322 مگاهرتز V 27500 3/4

 

 

شبکه های دیجیتال در سطح استان

شهر کانال TS1 کانال TS2
بیرجند - خوسف 24 36
قاین 25 31
نهبندان 26 32
طبس 40 43
فردوس - سرایان - بشرویه 50 و 27 56 و 33