فرصت همدلی

مهمان سفره های نوروزیم تا ز آن همدلی بیاموزیم