عید بزرگ مبعث مبارک

پیامبری با رسالت بیداری، برانگیخته شده است تا آفتاب عدالتِ اسلام، از اندامِ گداخته اهل حجاز تا پشت خمیده، از ستمِ ایران و روم را با درخشش بی ‏بدیلِ انسان‏ دوستی و هدایت، سرشار کند