سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

عملیات کربلای 6 - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عملیات کربلای 6

 

عملیات کربلای 6 تلاشی برای آزادی نفت شهر : 4 روز پس از اجرای عملیات كربلای 5 ، به منظور كاهش فشار دشمن در جنوب و در گیر نمودن نیروهای دشمن در غرب كشور عملیات كربلای 6 با حضور یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران اجر گردید . در طول سال های پایانیجنگ ، منطقهشمال«سومار» و «نفت شهر» بیش از هر زماندیگر برای ایرانی ها اهمیت داشت ؛ چرا كه حدود شش سال از جنگ میگذشت و هنوز این مناطق تحت اشغال عراق بود . در حالیكه عملیات های پیدر پی و گسترده ، دشمن را در بیشتر جبهه ها بهعقب رانده و از خاك جمهوریاسلامیخارجكرده بود ، نفت شهر و ارتفاعات مهم اطراف آن همچنان در دست دشمن بود و حركتیتازه در این مناطق امری ضروری و مهم به نظر میرسید . قرار بود عملیات «كربلای6 » و آزادسازی نفت شهر ، همزمان با عملیاتكربلای 4 در جنوب انجام شود ، زیرا آزادیاین منطقه و پیشروی بهسوی نفت خانه عراق علاوه بر آزادسازی بخش دیگری از خاك خودی ، میتوانست جبهه جدیدی را همزمان با عملیاتجنوب فراروی قوای نظامی صدام بگشاید و دشمن را تجزیه سازد . اما اینعملیات موازیكه قرار بود 48ساعت پیش از شروع عملیات جنوب (كربلای4) آغاز شود ، با توقف و شکست عملیات كربلای4 به تعویقافتاد . با تداوم عملیات كربلای 5 در شلمچه ، زماناجرایعملیات در نفت شهر بیش از پیشضرورتیافت . بنابراین عملیاتكربلای 6 در تاریخ 23 دیماه سال 1365 با رمز « یا فاطمه الزهراء‌ (سلاماللهعلیها) » توسطارتشجمهوریاسلامی بهاجرا درآمد . در صورت موفقیت اینعملیات ، از فشار دشمن در جنوبكاسته میشد و پیشروی رزمندگان در منطقه شرق بصره تسهیلمیشد ، اما این گونه نشد و فرماندهان این عملیات بهدستاوردهای موجود آن بسندهكردند . در اینعملیات كه به وسعت 100كیلومتر انجامشد ، بلندیهای 249 ، 241 ، 289 ، 306، 285 ، 294، 286 ، 325 ، 295 ، 265 ، 252 و 277 در شمالشرقی نفت شهر آزاد و پل هایارتباطی منطقه رودخانه «گنگاگوش» به تصرف ارتشخودی درآمد . تجهیزات منهدم شده دشمنشامل یک فروند هواپیما ، دو فروند چرخبال ، بیست دستگاه تانك و نفربر ، چندین انبار مهمات و تعداد زیادیخودرو می شد . تعداد كشته و زخمیهای دشمن 3000 نفر گزارش شد و ده ها دستگاه تانك و نفربر و تعداد زیادی سلاح سبك و مهمات نیز به دست رزمندگان اسلام افتاد . *** خلاصه گزارش عملیات : نام عملیات : کربلای 6 / جبهه عملیات : منطقه عمومی نفت شهر ایران – جبهه میانی جنگ / موقعیت : نفت شهر / تاریخ اجرای عملیات : 23 و 24 دی ماه سال 1365 / نوع تک : گسترده / یگان عمل کننده : نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی / هدف عملیات : آزاد سازی نفت شهر و تاسیسات نفتی منطقه و تجزیه قوای دشمن در جهت اجرای عملیات کربلای 4 در محور جنوبی خط نبرد ، تصرف نفت خانه عراق و ممانعت از تمرکز قوای دشمن در بصره

در نگاه بیشتر ببینید