جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

عملیات چزابه - نمایش محتوای دفاع مقدس

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

عملیات چزابه

عملیات چزابه


خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عملیات : عملیات چزابه ، تاریخ اجرا : هفدهم بهمن ماه سال 1360 ، سازمان عمل کننده : مشترک ، منطقه عمومی : نیسان ، محل نبرد : چزابه ، فرماندهی عملیات : سپاه ، نوع نبرد : پدافندی .

**** شرح عملیات چزابه : پس از انجام عملیات موفق طریق القدس و آزادســازي منطقـه بستان توسط ایران نیروهاي عراقي با انجام یک عقب نشیني حسـاب شـده و منطقي و ماهرانه به جنوب نهر نیسان نقل مکان نمــوده و ضـمن حفظ باقي مانده نیروهاي خودشان فرصت ادامه حمله را از نیروهــاي ایراني گرفتند . ولي از دست دادن بستان 15 ماه پس از شروع تجاوز عراق بـه ایران براي نیروهاي عراقي بسیار سخت و تحمل آن دشــوار بـود . لذا ماموریت اشغال مجدد بستان به قرارگـاه فرمانــدهي عـراق در منطقه شیب واگذار شد و صدام حسین رئیس جمهور عراق شخصاً در منطقـه حضور یافته و هدایت عملیات را به عهده گرفت و بدین ترتیب به مـدت ده روز از هفدهم بهمن ماه سال 1360 تا بیست و هفتم همــان مـاه یکي از خونین ترین و وحشتناک ترین صحنه هاي نبرد در طــول 8 سـال دفاع مقدس در این منطقه به وقوع پیوست . نبرد بسیار ســنگیني کـه در زیر باران بي وقفه شـدید و شـبانه روزي گلولــه هــاي توپخانه و یورش نیروهاي پیاده مکانیزه و زرهي عراق آغاز شد و با دلاوري ایثار فداکاري و مقاومت و پایمردي نیروهاي ایراني پایان یافت و حاصــل ایـن تلاش تنها دست یابي به خاکریز اولیه نیروهاي ایراني و کنـترل منطقـه اي بـه عمق 800 متر در تپه هاي نبئه بود .رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.