رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

عملیات میمک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عملیات میمک

خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عملیات : عملیات میمک ، تاریخ اجرا : 2 مرداد ماه سال 1366 ، منطقه عمومی : ایلام ، محل نبرد : میمک ، سازمان عمل کننده : ارتش ، فرماندهی عملیات : ارتش ، نوع نبرد : پدافندی . **** شرح عملیات میمک : انجام عملیات هاي آفندي عراق در سال 1366 که تحـت عنـوان دفـاع متحرک صورت پذیرفت مجموعاً به صورت پراکنده انجام شـده و عمـدتا هدف از این عملیات ها ممانعت از تجمع و تمرکز نیروهاي ایراني بود . البته انتخاب مناطق و اهداف دیگر نیز از نظر طراحان عــراقي دور نماند و در پشت صحنه نظامي و نبرد دو نیرو در خطوط درگــیري مـوارد سیاسي فراواني به وقوع پیوست که نهایتاً موجب تقویت فـوق العـاده یگان هـاي عراقي شد . نمونه این تقویت استفاده از هلي برن نیرو توسط چهل فروند بالگرد در منطقه میمک بود که توان قابل ملاحظـه اي از عـراق را بـراي انجام حمله به پاي کار آورد . فشار دشمن در این عملیات به مدت 8 روز ادامه یافت و بار دیگر میمک شاهد ایثار و جلوه روحیــه شـهادت طلبي رزمندگان دلاور نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران گردیـد کـه مردانه تا پاي جان ایستادند و اگر به اجبار مواضـعي را دشـمن تسـخیر نمود ، در مقابل آن تلفات و ضایعات بسیار زیادي را متحمل شد . در ایـن عملیات نیروهاي عراقي با استفاده از 7 تیپ پیاده کماندویي بـه مواضـع نیروهاي ایراني که فقط توسط تیپ 40 سراب حفظ مي شد حمله کردند . تصرف عارضه حساس میمک بـه دســت آوردن ابتکــار عمل و بهره برداري سیاسي - نظامي و خنثي نمودن موفقیــت هــاي خودي از جمله اهداف دشمن بوده است . *** نتیجه عملیات :­ عليرغم همه تلاش ها و ایثارگری هاي رزمندگان دلاور تیپ 40 سـراب از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران ، دشمن موفق شــد فقط قسمت محدودي از ارتفاعات میمک را اشغال نماید .­ 2500 کشته ، 12000 مجروح و 102 نفر اسیر  ، تلفات انساني عراقي بود .­ 18 دستگاه تانک ، 9 دستگاه نفربر ، 111 عـراده تــوپ و کاتیوشا ، 26 قبضه خمپاره انداز و سقوط دو فروند هواپیما و 6 فروند بــالگرد از جمله ضایعات سنگین عراق به شمار آمد .