رونق تولید ملی | جمعه، ۲۲ آذر ۱۳۹۸

عملیات طلائیه کوشک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عملیات طلائیه کوشک

خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عملیات : عملیات طلائیه کوشک ، تاریخ اجرا : 4 تیر ماه سال 1367 ، سازمان عمل کننده : ارتش ، فرماندهی عملیات : ارتش ، نوع نبرد : پدافندی .

**** شرح عملیات طلائیه کوشک : با تداوم عملیات هاي عـراق و بـازپس گـیري منـاطق در تصـرف ایـران ، وضعیت عمومي مناطق عملیاتي جنوب در نیمه اول سال 1367 چنـدان مناسب نبود و دشمن با استفاده از توان فوق العاده بــه دسـت آمده در افزایش نیرو و ادوات جنگي و بهره گیري از بحران موجود در منطقه ، نـه تنها از موضع دفاعي بیرون آمده و اقدام به بازپس گیري خاک خود مـي نمود ؛ بلکه با استفاده از برهم زدن سازمان رزم رزمندگان ایـراني قصـد تعرض و ادامه عملیات بداخل خاک ایـران را داشـت .

هجــوم عراق در محور طلائیه به کوشک در چهارم تیرماه سال 1367 آغاز گردیـد و مدت 5 روز بـه طول انجامید . یگان هاي حمله کننده عراقي همان یگان هـایي بودنـد کـه در همین روز جزایر مجنون را بازپس گرفته و مواضع لشکر 92 زرهي اهواز از نیروي زمیني ارتش را مورد هجوم قرار دادند .

به نظر مــي رسـید که عراق چهار هدف عمده را در عملیات خود از اول تیر ماه دنبال مي کرد : 1) پیش روي به داخل خاک ایران . 2) گرفتن اسیر براي مذاکرات صلح . 3) رسیدن به اهداف خود در روزهاي اول جنگ . 4) وادار کردن ایران به پذیرش قطع نامه 598 .

*** نتیجه عملیات طلائیه کوشک :­ دشمن در روزهاي اولیه از مواضع نیروهاي ایراني عبور کرده و حتي تا جاده اهواز ­خرمشهر پیش روي نمود و بعد از جمع آوري اسرا و غنایم به مواضع خود در نوار مرزي عقب نشیني کرد .­ در این نبرد نابرابر خسارت قابل توجهي به تجهـیزات و ادوات جنگـي عراق وارد آمد که گزارشي از آن ارسال نشده است .