جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

عملیات رجایی باهنر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عملیات رجایی باهنر

خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عملیات : عملیات رجایی باهنر  ، تاریخ اجرا : یازدهم شهریور ماه سال 1360 ، منطقه عمومی : کرمانشاه ، محل نبرد : سرپل ذهاب – ارتفاع بازی دراز ، سازمان عمل کننده : مشترک ، فرماندهی عملیات : مشترک ، نوع نبرد : محدود . **** شرح عملیات رجایی باهنر : در پي موفقیت در عملیات " بازي دراز " تصمیم گرفته شد عملیات دیگـري به اجرا درآید تا ضمن آزادسازي ارتفاع بازي دراز ، ارتفاع قراویز و کوره موش نیز آزاد شوند . عملیاتي سـه روز پـس از انفجـار دفتر نخست وزیـري و شـهادت محمـد علي رجــایي و محمـد جواد باهنر در تاریخ یازدهم شهریور ماه سال 1360 اجرا شد کـه عملیـات « رجـایي و بــاهنر » نــام گرفت و با فرماندهي مشترک سپاه و ارتش طرح ریزي شد و در سه محور به اجرا درآمد . عملیات در کوره مـوش چنـدان بـه طـول نینجامید ، در قراویز درگیري سنگین بود اما قله هاي آزاد شده تثبیت نگردیــد ، در بازي دراز  ، قله 1150 آزاد شد اما پس از شش روز تلاش و مقاومت رزمندگان در مقابل پاتک هاي دشمن هدف هاي آزاد شده تثبیت نگردید .