جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

شاعر و مترجم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شاعر و مترجم

 

 

مترجمی زبان ایتالیایی برای ترجمه اشعار ایرانی نزد استادشاعری می آید و با ترجمه بعضی اشعار ایرانی به خود می بالد و فکر می کند که دایره لغات و ترجمه او برای برگرداندن اشعار ایرانی به ایتالیایی کافیست. وقتی دفعه دوم همراه با یک محقق ایتالیایی نزد استاد شاعر می آید و می خواهد اشعار ایرانی را برای محقق ایتالیایی بازگردان کند متوجه می شود .......

در نگاه بیشتر ببینید