رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

خانم نجمه خدمتی در رشته تفنگ بادی با 18 پله صود در جایگاه یازدهم قرار گرفت. - نمایش محتوای خبر

 

 

خانم نجمه خدمتی در رشته تفنگ بادی با 18 پله صود در جایگاه یازدهم قرار گرفت.

 

خانم نجمه خدمتی در رشته تفنگ بادی با 18 پله صود در جایگاه یازدهم قرار گرفت.