جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

جنگل طبیعی تاغ خوسف - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جنگل طبیعی تاغ خوسف

تاغ به عنوان یك گونه مقاوم در رویشگاه های مختلف بصورت طبیعی، توده های كم و بیش انبوه و پراكنده ای را در بعضی از نقاط كویرهای ایران تشكیل می دهد از زمانی كه مبارزه با حركت شن های روان و بیابانزدایی بصورتی سیستماتیك در كشور آغاز گردید گونه تاغ با تكیه بر رویشگا ههای طبیعی به عنوان یكی از گونه هایی انتخاب گردید كه برای مبارزه بیولوژیك در پدیده بیابانزایی وسیعا مورد استفاده قرارگرفت كه نتایج بسیار مثبت جنگلكار یهای اولیه موجب شد توجه به گونه تاغ بیش از پیش افزایش یابد بطوری كه بعدا در عرصه های احیاء در كویرهای دشت لوت و دشت كویر گونه غالب و بعضا حتی گونه منحصر به فرد گردید. تجربیات و مشاهدات در تاغزارهای طبیعی و دست كاشت نشان م یدهد كه دیرزیستی فیزیولوژیك یك گونه تاغ چندان طولانی نبوده و دامنه تغییرات بسته به گونه و رویشگاه بین 15 تا 25 سال می باشد. نتیجه اینكه قدیمی ترین توده های تاغزار دست كاشت، بایستی نیاز به جوان كردن داشته باشد، خوشبختانه گونه تاغ در این رابطه دارای قابلیت تكثیر طبیعی ( جنسی و غیرجنسی ) به بهترین و سهل ترین صورت ممكن را دارد. البته مشروط به اینكه زمان برای این هدف دیر نشده باشد. معمولا درختان 10 تا 20 ساله و درختان پیرتر مقدار بیشتری بذر م یدهند. بذور در اواسط آذر ماه رسیده و آماده جمع آوری است. برای جمع آوری می توان كیسه را در زیر شاخه قرار داد و با تكان دادن شاخه بذر در داخل آن می ریزد. چون بذرها دارای رطوبت هستند آنها را باید در مكانی قرار داد تا خشك شود. بذر تاغ بعد از جمع آوری و پاك كردن هر كیلوی آن بالغ بر 360 تا 370 هزار عدد است. قوه نامیه آن 4 تا 5 ماه پس از جمع آوری به خوبی حفظ می شود. حداكثر موفقیت بذر پاشی موقعی است كه در دی ماه بذور زیر برف یا روی برف كاشته شود. برای تولید نهال لازم است از اواخر بهمن تا اواسط اسفند بذور در خزانه كشت و آبیاری شود. در صورتیكه حرارت بین 20 - 15 سانتیگراد باشد بذور پس از سه یا چهار روز سبز خواهند شد. و بذور سبز شده در سه ماهه آخر سال جهت عرصه به شنزار خوب است. (بردن نهالها در فروردین مناسب نمی باشد) نهالها را بر روی نوارهای به عرض 6 متر و به فواصل 3 متر از یكدیگر و در سه ردیف م یكارند و فواصل بین هر نوار در حدود 10 تا 14 متر از یكدیگر است. برای كاشت گودالی به عمق 30 سانتی متر كنده و نهال را درگودال قرار می دهند. رشد ریشه های تاغ در سال های اول و دوم تا حدود 2/ 5 متر و در سال های بعد تا 16 متر در خاك نفوذ می كند.

Loading the player...
جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
بسیار جذاب بود . واقعا در استان خراسان جنوبی چه... مریم ۱۳۹۴/۰۱/۴ ۱۰:۲۹

مریم
بسیار جذاب بود . واقعا در استان خراسان جنوبی چه دیدنی های بکری وجود دارد که ما از آن بی خبریم . از اطلاع رسانی شما شپاسگزاریم .
0 (0 آرا)
پست شده در ۱۳۹۴/۰۱/۴ ۱۰:۲۹