جان گرفتن دوباره قنات ها و جاری شدن رودخانه فصلی

جان گرفتن دوباره قنات ها و جاری شدن رودخانه فصلی روستای امرودکان فردوس