جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

توزیع سبد غذایی و بسته بهداشتی بین عشایر مرزنشین زیرکوه و درمیان - نمایش محتوای خبر

 

 

توزیع سبد غذایی و بسته بهداشتی بین عشایر مرزنشین زیرکوه و درمیان

۱۵۰ سبد غذایی و بسته بهداشتی با همت هنگ مرزی گزیک بین عشایر مرزنشین زیرکوه و درمیان توزیع شد.