تشکیل ستاد مدیریت بحران صداوسیمای خراسان جنوبی ١٢ فروردین ماه ١٣٩٨

حادثه خبر نمی کند
تشکیل ستاد مدیریت بحران صداوسیمای خراسان جنوبی ١٢ فروردین ماه ١٣٩٨