رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸

بسیج یک ذخیره و گنج بی پایان است - نمایش محتوای عمومی

 

 

بسیج یک ذخیره و گنج بی پایان است

بسیج یک ذخیره و گنج بی پایان است

http://birjand.irib.ir/documents/588280/0/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C.jpg?t=1574755950231&imageThumbnail=0