جهش تولید | شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

برندگان قلعه گنج هفتم لغایت بیست و هشتم آبان ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان قلعه گنج هفتم لغایت بیست و هشتم آبان ماه

خانم کنیز بخشی ازحصارسنگی مبلغ : 250.000ریال

آقای میلاد ناشاد از بیرجند مبلغ :600.000 ریال

خانم مطهره بهدانی از بیرجند مبلغ :550.000 ریال       

آقای امیر حسین سیروانی از بیرجند  مبلغ :350.000 ریال

خانم معصومه امانتی از سرایان مبلغ :250.000 ریال      

آقای محمد ملاکی نژاد مبلغ :700.000 ریال

خانم مریم باقر زاده از عشق آباد  مبلغ :300.000 ریال      

آقای مهدی سلطانی از نوغاب   مبلغ :350.000 ریال 

خانم فاطمه محمودی از درح  مبلغ :500.000 ریال

آقای علی مخدری از سه قلعه مبلغ :450.000ریال    

خانم فائزه رحمانیاز طبس مسینا مبلغ:200.000ریال

آقای سجاد جاهد از سرایان  مبلغ:500.000ریال

خانم هاجر دوستی از گزیک مبلغ:600.000ریال  

آقای مصطفی خیر ابادی از امیر آباد مبلغ:450.000ریال