رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

برندگان برنامه های رادیویی 1مردادالی 16مرداد 97 - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه های رادیویی 1مردادالی 16مرداد 97

 

برندگان صدای خراسان جنوبی 01/05/97 الی 16/05/97

ردیف

نام برنامه

تاریخ پخش

نام و نام خانوادگی

محل تماس

1

جمعه شو

12/5/97

محمد کلوخ توکلی

گسک

2

مسابقه نماشم

1/5/97

علی صحراگرد

قاینات

3

مسابقه نماشم

2/5/97

خانم تقی زاده

؟

4

مسابقه نماشم

4/5/97

سعید شبان

بیرجند

5

مسابقه نماشم

6/5/97

پری خشخو

بیرجند

6

مسابقه نماشم

7/5/97

زهره برزگری

بیرجند

7

مسابقه نماشم

8/5/97

فاطمه فرجی

خوسف

8

مسابقه نماشم

9/5/97

سید محمد حسینی

روستای خوان

9

مسابقه نماشم

10/5/97

خانم دهقانی

بیرجند

10

مسابقه نماشم

11/5/97

خانم رفعتی نیا

محمد شهر

11

مسابقه نماشم

13/5/97

فاطمه یعقوبی

بیرجند

12

مسابقه نماشم

14/5/97

هادی رضوانی

بیرجند

13

مسابقه نماشم

15/5/97

حجت جمالی سه قلعه

سه قلعه

14

مسابقه اسپلونک

5/5/97

حمید رضا چمنی- مریم منوری

بیرجند

15

مسابقه اسپلونک

12/5/97

رضا باخدا-نرگس چمنی

بیرجند