رونق تولید ملی | دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸

برندگان برنامه قلعه گنج پنجم لغایت سیزدهم تیر ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه قلعه گنج پنجم لغایت سیزدهم تیر ماه

نام و نام خانوادگی : آقای یونس مودی  از مود  مبلغ جایزه : 500.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه ایرانی از روستای کرغند    مبلغ جایزه : 500.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای ابراهیم اول از روستای اوجان   مبلغ جایزه : 350.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم زهرا بصیرانی مقدم از خوسف    مبلغ جایزه : 500.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای حسین عباس آبادی  از بیرجند   مبلغ جایزه : 400.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم عصمت شاهری یا شاهدی از خوانشرف   مبلغ جایزه : 300.000 ریال

نام و نام خانوادگی : آقای مجید شجاع از قاین مبلغ جایزه : 450.000 ریال

نام و نام خانوادگی : خانم زینب تقوی  از بیرجند  مبلغ جایزه : 450.000 ریال

مشاهده برنامه