جهش تولید | چهارشنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۹

برندگان برنامه باغ شرقی 1 الی 31 تیر ۹۶ - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه باغ شرقی 1 الی 31 تیر ۹۶

نام برنامه : باغ شرقی
 • عباس اعتمادی زاده – اسفدن (96/4/2)
 • فاطمه زنده دل- بیرجند(96/4/3)
 • مریم شیر زاده – بشرویه (96/4/4)
 • علی خسروی – بیرجند (96/4/5)
 • معصومه نصیری – روستای دولت آباد (96/4/7)
 • زهرا پرویزی – خوسف (96/4/8)
 • رضا زنگویی بیرجند (96/4/9)
 • سمیرا حاجی پور - بیرجند(96/4/10)
 • فاطمه ایمانی – طبس مسینا (96/4/7)
 • حمیده کاوسیان(96/4/11)
 • ابراهیم یونسی - سرو(96/4/13)
 • زهراقاسمی زاده -خوانشرف(96/4/14)
 • نرگس پرویزی - بیرجند(96/4/15)
 • زهرا ابراهیمی - بیرجند(96/4/16)
 • ریحانه کاوسی- سه قلعه (96/4/17)
 • رضا سلطانی -بیرجند(96/4/18)
 • شیوا حسنی (96/4/19)
 • امیر تنومند – قاین (96/4/20)
 • حسن دلاکه پای کوه (96/4/21)
 • صدیقه افراه- فردوس(96/4/22)
 • سید مرتضی الیاسی – طبس گلشن(96/4/23)
 • محمد امید وارنیا - بیرجند(96/4/24)
 • فاطمه محمد دوست – بیرجند (96/4/25)
 • نبی ا... محمدی – قاین (96/4/26)
 • خانم قلی زاده – باغشهر اسلامیه (96/4/27)
 • حوا مهین -فردوس(96/4/28)
 • امیر حسین رضایی - بیرجند(96/4/30)
 • علی رحمانی پور – طبس گلشن(96/4/31)