رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

اطلاعيه شماره 23 ستاد انتخابات كشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعيه شماره 23 ستاد انتخابات كشور

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه شماره 23 به اطلاع اعضاي محترمشعب ثبت نام و اخذ رأي مي رساند ، به رأي دهندگان تذكر دهند كه نام نامزد مورد نظرخود را حتماً در برگ رأي مربوط به همان انتخابات درج نمايند، و برگهاي رأي انتخاباتدر صندوقهاي مربوط به خود ريخته شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ متنكامل اطلاعيه شماره 23 ستاد انتخابات كشور به اين شرح است:

بسمهتعالي
اطلاعيه شماره 23
به اعضاي محترم شعب ثبت نام و اخذ رأي كههمزمان در حال اخذ رأي براي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دورهشوراهاي اسلامي با مياندوره¬اي مجلس شوراي اسلامي يا مياندوره اي مجلس خبرگان رهبريهستند، توصيه مي شود اولاً به رأي دهندگان تذكر دهند كه نام نامزد مورد نظر خود راحتماً در برگ رأي مربوط به همان انتخابات درج نمايند، ثانياً دقت و توجه داشتهباشند كه برگهاي رأي انتخابات رياست جمهوري، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مجلسشوراي اسلامي يا مجلس خبرگان رهبري را در صندوقهاي مربوط به خود ريخته شود.