رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

اضافه شدن دکتری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

اضافه شدن دکتری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتری پرستاری به رشته های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اضافه شد.

دکتری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اضافه شد.

آزمون و مصاحبه دانشجویان هم اکنون انجام شده و اول مهردانشجویان پذیرفته می شوند.

دکتر عابدی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: با موافقت شورای گسترش دانشگاهها، رشته دکتری تخصصی PHDپرستاری با پذیرش سه دانشجو در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اضافه شد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: هم اکنون 138 دانشجوی کارشناسی ارشد در این دانشکده مشغول تحصیل اند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی