آزادی دو زندانی غیر عمد استان از پویش مهربانی

در آستانه سال جدید و روز پدر، به همت شما خیران عزیز در پویش مهربانی، دو زندانی جرائم غیر عمد استان آزاد شدند.

همچنان با ارسال عدد 1 به سامانه 30000565 می توانید در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد سهیم باشید.