محتوا با برچسب عملیات در تاریخ 5 مرداد ماه سال ۱۳۶۷.