جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

فرکانس های پخش صدا - نمایش محتوای صدا

 

 

فرکانس های پخش صدا

فرکانس های پخش فرستنده های رادیوئی

شهر

AM(KHZ)

FM(MHZ)

خراسان جنوبی

جوان

ورزش

معارف

قرآن

پیام

فرهنگ

استانی

سراسری

بیرجند

621

88

92

96

100

104

106

94

90

قاین

1458

88

92

96

100

104

106

99/6

-

نهبندان

1206

89

93

97

101

-

107

105

-

فردوس

1548

89

98/7

97

-

-

93/1-101

105

88/5

سربیشه

621

88/5

92/5

96/5

100/5

-

106/5

104/5

-

درمیان

621

88/5

92/5

96/5

100/5

-

106/5

104/5

-

سرایان

1548

-

103/1

106/7

-

-

-

88/5

-

بشرویه

 621

101/3

104/9

-

91/3

88/2

94/5

97/8

-

خوسف

621

88

92

96

100

104

106

-

-

زیرکوه

621

99/6

-

96/3

-

-

93/1

103/1

-

طبس

828

88

92

96

100

104

-

106

-

 

فرکانس رادیویی

شبکه استانی در مرکز استان:

موج FM فرکانس 94 مگا هرتز

فرکانس ماهواره ای

ماهواره : Iransat 26 E  

فرکانس : 12322 مگاهرتز  

پلاریته : V

  27500 : S.R

   3/4 : FEC

 

: شبکه های دیجیتال در سطح استان UHF  لیست کانال های باند

کانال TS2

کانال TS1

شهر

36

24

بیرجند - خوسف - مود

31

25

قاین

32

26

نهبندان

43

40

طبس

56 و 33

50 و 27

فردوس - سرایان - بشرویه